Algemene Voorwaarden

Operator-Jobs.com

ALGEMENE VOORWAARDEN CHATOPERATOR:

 1. Artikel 1: Algemene overeenkomst:
  • Bij inschrijving als chat operator voor Operator-Jobs.com verbindt de freelancer zich ertoe de regels en voorwaarden zoals hieronder beschreven te accepteren en ook na te leven.
  • Bij inschrijving is de freelancer ook verplicht de Code van conduct van het land waarin de sms/mail chat dienst wordt verleend te volgen. Dit houdt onder andere in duidelijke vermelding van de tarieven.
  • Operator-Jobs.com verwacht dat de freelancer kennis neemt van de werking van het sms/mail systeem. Operator-Jobs.com maakt reclame voor de freelancers op diverse sites.
  • Elke wijziging in de persoonlijke gegevens van de freelancer moet per direct worden gemeld aan Operator-Jobs.com via e-mail.
 2. Artikel 2: Gebruik van de diensten:
  • Na inschrijving, en na goedkeuring van de aanvraag. word aan de freelancer de inlog gegevens van het sms/mail systeem verstrekt. Deze gegevens zijn strikt vertrouwelijk en persoonlijk. Dit houdt in dat deze in geen geval aan derde mogen worden verstrekt. Om u en onze veiligheid te garanderen worden de gegevens van het sms/mail systeem, zoals het gebruikte IP adres en aanmeldingstijden opgeslagen.
  • Het gebruikte sms/mail systeem is auteursrechtelijke beschermd. Onder geen enkele voorwaarde mag er iets gekopiëerd of vermenigvuldigd worden.
  • Indien de freelancer via de diensten van Operator-Jobs.com klanten doorverwijst naar andere soort gelijke diensten zoals webcamediensten, sms/mail diensten telefoondiensten etc. dan behoudt Operator-Jobs.com zich het recht voor om het contract per direct te verbreken. Het account van de freelancer vervalt per direct en de nog niet uitbetaalde gelden worden niet meer uitbetaald.
  • Indien de eindgebruiker aangeeft op wat voor manier dan ook te willen stoppen met het ontvangen van sms/mail berichten, dan is de freelancer verplicht daar direct gehoor aan te geven. Ook als de eindgebruiker een bericht stuurt met het woord STOP, dan is de freelancer verplicht zonder kosten voor de eindgebruiker de dienst gelijk te beëindigen. Het is de freelancer niet toegestaan om aan een gebruiker haar telefoonnummer te geven zodat daardoor de verdiensten voor zowel Operator-Jobs.com als de freelancer weg zijn, Dit is eventueel mogelijk na email contact met Operator-Jobs.com Indien de klant een 'test'-bericht verzend naar zijn of haar diensten dient er onmiddellijk nadien een nieuw bericht met de boodschap 'STOP' te verzenden naar hetzelfde verkorte nummer als het testbericht.
 3. Artikel 3: Promotie van de diensten: (voor toepassing voor promotors, niet voor operators)
  • In ale promotionele uitingen voor sms diensten dient altijd duidelijk te worden vermeld de omschrijving van de dienst, "de shortcode bij een sms dienst", en de tarieven. Per 1 april 2008 is de nieuwe code van conduct van kracht in België voor premium sms, dit houdt een dat er een logo moet worden geplaatst in elke advertentie of e-mail waarin de prijs van de sms dienst wordt vermeld. Deze LSB code wordt op aanvraag per e-mail toegestuurd. Voor Nederland is dit logo anders en tevens noodzakelijk, ook deze is op aanvraag beschikbaar.
  • In alle promotionele uitingen voor sms diensten moet er ook duidelijk worden vermeld hoe de eindverbruiker de sms dienst stop kan zetten.
  • In ale promotionele uitingen voor mail diensten dient altijd duidelijk te worden vermeld de omschrijving van de dienst,  en de tarieven.
  • Bij het aanleveren van profielen door de freelancer worden deze eerst door ons beoordeeld, wij wijzen u een site toe waar u uw profielen op kan promoten, deze site bevat meerdere profielen van meerdere promotors, u promoot alleen de profielen welk u zelf heeft aangeleverd, u krijgt alleen een vergoeding voor de omzet welk op uw eigen profielen binnen komt. Mocht de samenwerking tussen Operator-Jobs.com en de freelancer stoppen, op welke manier dan ook, vervallen de profielen naar Operator-Jobs.com binnengekomen omzet vervalt dan naar Operator-Jobs.com
  • Operator-Jobs.com verwacht van zijn freelancer volledige inzet en optimale promotie van zijn/haar diensten. Mocht blijken dat de klant zich niet voldoende inzet zodat er onvoldoende verdiensten worden gegenereerd, dan behoudt Operator-Jobs.com zich het voorrecht de gratis sms/mail dienst zonder voorafgaande waarschuwing te stoppen.
 4. Artikel 4: Beeinding van de diensten:
  • Indien blijkt dat de freelancer zich niet houdt aan de regels en voorwaarden van Operator-Jobs.com dan behoudt Operator-Jobs.com zich het recht te allen tijde de toegang tot de diensten van Operator-Jobs.com te ontzeggen. Bovendien behoudt Operator-Jobs.com het recht in dit geval de verworven inkomsten niet langer uit te betalen.
  • Operator-Jobs.com behoudt zich te allen tijde het recht voor in te grijpen indien de freelancer de binnengekomen berichten niet of niet behoren beantwoord. Indien het aantal berichten in de wachtrij te veel oploopt behoudt Operator-Jobs.com zich ook het recht toe in te grijpen.
  • Na herhaaldelijke inbreuk behoudt Operator-Jobs.com zich het recht om zonder voorafgaande waarschuwing of indicatie de samenwerking met onmiddellijke ingang stop te zetten
  • Ook bij onvoldoende inzet of interesse kan het account worden stopgezet.
 5. Artikel 5: Beantwoorden van de binnengekomen berichten: (voor toepassing voor operators, niet voor promotors)
  • De freelancer verbindt zich ertoe alle berichten die binnenkomen berichtenserver zo snel mogelijk en naar behoren te beantwoorden. Indien blijkt dat de klant het aantal berichten niet beantwoord of dat het aantal berichten in de wachtrij te veel oploopt dan behoudt Operator-Jobs.com zich het recht voor dit bericht over te plaatsen naar een andere beschikbare gebruiker.
  • Indien de freelancer staat ingelogd in het sms/mail systeem dienen de nieuw binnengekomen berichten binnen een tijdspanne van maximaal 5 minuten te worden beantwoord. Indien het beantwoorden de maximale tijdslimiet van 5 minuten overschrijd dan zal een medewerker van Operator-Jobs.com gemachtigd zijn dit bericht over te plaatsen naar een andere beschikbare operator.
  • Operator-Jobs.com behoudt zich het recht te allen tijde binnengekomen berichten binnen het sms/mail chat systeem onmiddellijk en zonder voorafgaande waarschuwing over te plaatsen naar een andere operator.
  • Operator-Jobs.com behoudt zich het recht voor om te allen tijde de berichten te bekijken en te beoordelen op kwaliteit. Indien blijkt dat de klant niet aan de gestelde eisen voldoet dan behoudt Operator-Jobs.com zich het recht toe om het eventuele toegekende sub keyword over te geven aan een andere klant.
 6. Artikel 6: Prijzen en uitbetalingen:
  • Operator-Jobs.com behoudt zich het recht voor om de tarieven van de gratis en betalende diensten te wijzigen. Mocht de freelancer daarmee niet accoord gaan dan vervalt het account van de freelancer automatisch.
  • De freelancer ontvangt voor elk beantwoord betaald bericht een uitbetaling van de op dat moment geldende tarieven, dit kan variëren door wetsveranderingen of aanpassingen aan de tarifering aan de eindgebruiker, gratis berichten, zogenaamde teasers en eerste gratis berichten worden niet uitbetaald
  • De uitbetalingen van verdiensten aan de freelancer door Operator-Jobs.com vinden plaats per week en uiterlijk binnen 7 dagen na het verstrijken van de voorgaande week. Mocht u zelf kiezen voor maand uitbetaling dan geldt: ten vroegste 20 dagen na het verlopen van de maand waarin de verdiensten werden verworven (voor SMS/MAIL CHAT & PROMOTOR diensten). Voor de overigen diensten wordt een termijn van 2 maanden na het verlopen van de maand aangehouden. Behoudens overmacht kan Operator-Jobs.com de uitbetaling uitstellen met ten hoogste 3 maanden.
  • Als freelancer ben je gehouden aan de uren welk je hebt opgegeven, ook houden wij rekening met de door jou gemiddelde aantal uren per week bij het aannemen van nieuwe operators, Jouw uren zijn min of meer gereserveerd voor jou. Ook al ben je freelancer, er geld een opzegtermijn, deze omvat geen vaste duur maar is afhankelijk van of Operator-Jobs.com voldoende operators heeft om de uren op te vangen, voldoende tijd heeft om nieuwe operators aan te werven, Voldoende tijd heeft om nieuwe operators in te werken, of een combinatie van deze. Opzeggen is dus in overleg waarbij de standaard opzegtermijn 1 maand bevat. Bij vertrek zonder in achtneming van het opzegtermijn heeft Operator-Jobs.com het recht niet uit te betalen.
  • Operator-Jobs.com verhaald de kosten voor inwerken en aanwerving mocht de freelancer beslissen binnen de 2 maanden ons team verlaten, deze kosten worden van uw inkomsten ingehouden.
  • Operator-Jobs.com behoudt zich het recht voor om de verdiensten aan de freelancer doormiddel van sancties door misdragingen later uit te betalen, per misdraging is dit 1 dag. Operator-Jobs.com kan de uitbetaling uitstellen met ten hoogste 3 maanden met uitzondering van grote misdragingen.
  • Operator-Jobs.com is geen werkgever, u bent dus niet in dienst van Operator-Jobs.com. U werkt op freelance basis. U bent zelf verantwoordelijk voor het opgeven van de inkomsten belasting aan de belastingdienst en eventuele andere afdrachten. Operator-Jobs.com kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van uw eigen wettelijke verplichtingen. U krijgt 1 maal per week of per  maand een factuur met de daarop door u verzonden berichten. De eventuele geldelijke tegoeden zullen dan op uw rekening worden overgemaakt. Voor een niet Belgische of Nederlandse bankrekening kunnen er bankkosten in mindering gebracht op uw verdiensten.
  • De uitbetaling van de verdiensten vindt alleen plaats op een geldige bestaande en normale Belgische of Nederlandse bankrekening. Uitbetalingen op een andere manier of op een internationale rekening is niet toegestaan. Uitbetaling vindt plaats als het openstaande bedrag boven de 0,20€ bedraagt. Indien de verdiensten van de klant deze grens per maand niet hebben bereikt, kunnen de verdiensten vervallen tegen de door Operator-Jobs.com gemaakte kosten. Indien de freelancer zijn account opzegt voordat deze minimumwaarde is bereikt, zal het resterende saldo vervallen tegen de door Operator-Jobs.com gemaakte kosten.
  • Indien de freelancer zich niet aan één of meerdere voorwaarden of regels houdt of indien de freelancer bij zijn persoonlijke gegevens onjuiste heeft doorgegeven dan behoudt Operator-Jobs.com zich het recht voor om de verdiensten niet uit te betalen. Indien de freelancer/gebruiker klanten van zijn/haar diensten, en daarmee ook klanten van Operator-Jobs.com. op een onjuiste manier behandelt, zoals het niet of niet tijdig beantwoorden van berichten of teasers, dan worden de verdiensten door Operator-Jobs.com niet uitbetaald of wordt er gebruik gemaakt van de sanctie regel. Tevens is het de freelancer niet toegestaan om de regelgeving en de na te volgen wetgeving niet na te leven dit zal als gevolg hebben dat Operator-Jobs.com de verworven verdiensten niet uitbetaald. Het is de freelancer verboden om gevoelige informatie inzake het gebruik van de sms/mail dienst door te geven aan derde, behoudt Operator-Jobs.com zich eveneens het recht de openstaande, verworven inkomsten niet uit te betalen en u te vervolgen voor de gelede schade.
  • Indien de freelancer geen aanvraag van betaling heeft aangevraagd maximaal 3 maanden na de maand dat de freelancer zijn activiteiten bij Operator-Jobs.com heeft beëindigd dan behoudt Operator-Jobs.com. zich het de verdiensten niet uit te betalen. Indien de freelancer zich niet aan de geldende regelgeving heeft gehouden dan behoudt Operator-Jobs.com zich het recht toe om de gevraagde uitbetaling te weigeren.
 7. Artikel 7: In geval van een geschil:
  • In geval van een geschil als gevolg van deze algemene voorwaarden is enkel de rechtbank van Belize City (Belize) bevoegd een uitspraak te vorderen. Verder kunnen in geen geval gerechtskosten of andere, aanverwante kosten zoals advocatenkosten worden teruggevorderd van Operator-Jobs.com.

Operator-Jobs.com ©